Zabezpečuje

Ťažké zdravotné postihnutie (ŤZP)


Za občana s ťažkým zdravotným postihnutím sa považuje občan, ktorého miera funkčnej poruchy je najmenej 50%. Úrad práce a sociálnych vecí vám vydá preukaz, ktorý si môžete vybaviť po obdržaní rozhodnutia o invalidnom dôchodku. K vybaveniu sú potrebné 2 fotografie, rozhodnutie o invalidnom dôchodku.


Výhody a zľavy pre občana ŤZP

A ) Koncesionárske poplatky
Občania s ťažkým zdravotným postihnutím sú od povinnosti platiť koncesionárske poplatky oslobodení.

B) Cestovanie ŽSR

Ťažko zdravotne postihnutí občania majú okrem nároku na zľavu aj nárok na bezplatnú prepravu sprievodcu, invalidného vozíka a detského kočíka.

C) Cestovanie autobusom
Zdravotne postihnutí občania pri cestovaní autobusom majú 62,5 % zľavu.

D) MHD

Na všetkých linkách MHD v niektorých mestách (napr. Bratislava, Košice) sa bezplatne prepravujú držitelia preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím vrátane invalidného vozíka, sprievodcu alebo vodiaceho psa (ŤZP, ŤZP-S).

E) Správca dane (obec) môže ustanoviť zníženie dane alebo oslobodiť od dane zo stavieb alebo od dane z bytov

<P align="right">